Skip to content

Bescherming persoonsgegevens

De heer: Alexander van der Waals, gevestigd aan Griftestuk 7, 7948 AG te Nijeveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Alexander van der Waals

https://meppel.online

Griftestuk 7

7948 AG Nijeveen

+31 628886966

Alexander van der Waals is de Functionaris Gegevensbescherming, hij is te bereiken via info@meppel.online

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Ik verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Betalinsgegevens

– Locatiegegevens

– Data van afspraken

– Alle data die noodzakelijk is om het werk uit te voeren denk aan: website-inloggegevens, Gmail-account gegevens, inloggevegens van een andere hostingpartij enz.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@meppel.online, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ik gebruik hiervoor geen computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik bewaar persoons- en contact gegevens zolang als de klantrelatie duurt, of zolang het nodig is om garantie en nazorg te kunnen leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Technische cookies en cookies die geaggregeerde statistische doeleinden dienen

Activiteit die strikt noodzakelijk is voor het functioneren van de Dienst

Deze applicatie maakt gebruik van cookies om de sessie van de gebruiker op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze applicatie, bijvoorbeeld met betrekking tot de distributie van verkeer.

Activiteit met betrekking tot het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistieken

Deze applicatie maakt gebruik van cookies om browservoorkeuren op te slaan en de browse-ervaring van de gebruiker te optimaliseren. Tot deze cookies behoren bijvoorbeeld die welke worden gebruikt voor het instellen van taal- en valutawensen of voor het beheer van eerste partijstatistieken die rechtstreeks door de eigenaar van de site worden gebruikt.

Andere soorten cookies of derden die cookies installeren

Die hebben we op dit moment niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@alexpianostemmer.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij of via: info@meppel.online